OR博客
文件共享——软链接和硬链接对引用计数值的影响
OrdinaryRoad
创建于:2023-10-22 22:05:52
更新于:2023-10-22 22:06:30
新疆
0
10
74
0
```mindmap - 文件创建 - 直接设为1 - 创建链接 - 软链接 - 软链接的引用计数值直接设为1 - 硬链接 - 硬链接的引用计数值与原文件保持同步 - 原文件的引用计数值+1 - 删除链接 - 软链接 - 不影响 - 硬链接 - 原文件的引用计数值-1 - 删除文件 - 软链接 - 不影响,再次访问时会发现文件不存在 - 硬链接 - 原文件的引用计数值-1 ``` ### 实机验证 ```bash (base) ordinaryroad@OrdinaryRoad-MBP14 barrage-fly % ls -l total 16 -rw-r--r--@ 1 ordinaryroad staff 1290 Oct 12 22:39 compose.yaml -rw-r--r--@ 1 ordinaryroad staff 1290 Oct 22 21:45 test.yaml (base) ordinaryroad@OrdinaryRoad-MBP14 barrage-fly % ln -s test.yaml f1 (base) ordinaryroad@OrdinaryRoad-MBP14 barrage-fly % ln -s test.yaml f2 (base) ordinaryroad@OrdinaryRoad-MBP14 barrage-fly % ln -s test.yaml f3 (base) ordinaryroad@OrdinaryRoad-MBP14 barrage-fly % ls -l total 16 -rw-r--r--@ 1 ordinaryroad staff 1290 Oct 12 22:39 compose.yaml lrwxr-xr-x 1 ordinaryroad staff 9 Oct 22 21:49 f1 -> test.yaml lrwxr-xr-x 1 ordinaryroad staff 9 Oct 22 21:49 f2 -> test.yaml lrwxr-xr-x 1 ordinaryroad staff 9 Oct 22 21:49 f3 -> test.yaml -rw-r--r--@ 1 ordinaryroad staff 1290 Oct 22 21:45 test.yaml (base) ordinaryroad@OrdinaryRoad-MBP14 barrage-fly % ln -s f1 f11 (base) ordinaryroad@OrdinaryRoad-MBP14 barrage-fly % ls -l total 16 -rw-r--r--@ 1 ordinaryroad staff 1290 Oct 12 22:39 compose.yaml lrwxr-xr-x 1 ordinaryroad staff 9 Oct 22 21:49 f1 -> test.yaml lrwxr-xr-x 1 ordinaryroad staff 2 Oct 22 21:49 f11 -> f1 lrwxr-xr-x 1 ordinaryroad staff 9 Oct 22 21:49 f2 -> test.yaml lrwxr-xr-x 1 ordinaryroad staff 9 Oct 22 21:49 f3 -> test.yaml -rw-r--r--@ 1 ordinaryroad staff 1290 Oct 22 21:45 test.yaml (base) ordinaryroad@OrdinaryRoad-MBP14 barrage-fly % ln f1 f12 (base) ordinaryroad@OrdinaryRoad-MBP14 barrage-fly % ls -l total 24 -rw-r--r--@ 1 ordinaryroad staff 1290 Oct 12 22:39 compose.yaml lrwxr-xr-x 1 ordinaryroad staff 9 Oct 22 21:49 f1 -> test.yaml lrwxr-xr-x 1 ordinaryroad staff 2 Oct 22 21:49 f11 -> f1 -rw-r--r--@ 2 ordinaryroad staff 1290 Oct 22 21:45 f12 lrwxr-xr-x 1 ordinaryroad staff 9 Oct 22 21:49 f2 -> test.yaml lrwxr-xr-x 1 ordinaryroad staff 9 Oct 22 21:49 f3 -> test.yaml -rw-r--r--@ 2 ordinaryroad staff 1290 Oct 22 21:45 test.yaml (base) ordinaryroad@OrdinaryRoad-MBP14 barrage-fly % ln -s f12 f122 (base) ordinaryroad@OrdinaryRoad-MBP14 barrage-fly % ls -l total 24 -rw-r--r--@ 1 ordinaryroad staff 1290 Oct 12 22:39 compose.yaml lrwxr-xr-x 1 ordinaryroad staff 9 Oct 22 21:49 f1 -> test.yaml lrwxr-xr-x 1 ordinaryroad staff 2 Oct 22 21:49 f11 -> f1 -rw-r--r--@ 2 ordinaryroad staff 1290 Oct 22 21:45 f12 lrwxr-xr-x 1 ordinaryroad staff 3 Oct 22 21:52 f122 -> f12 lrwxr-xr-x 1 ordinaryroad staff 9 Oct 22 21:49 f2 -> test.yaml lrwxr-xr-x 1 ordinaryroad staff 9 Oct 22 21:49 f3 -> test.yaml -rw-r--r--@ 2 ordinaryroad staff 1290 Oct 22 21:45 test.yaml (base) ordinaryroad@OrdinaryRoad-MBP14 barrage-fly % rm f122 (base) ordinaryroad@OrdinaryRoad-MBP14 barrage-fly % ls -l total 24 -rw-r--r--@ 1 ordinaryroad staff 1290 Oct 12 22:39 compose.yaml lrwxr-xr-x 1 ordinaryroad staff 9 Oct 22 21:49 f1 -> test.yaml lrwxr-xr-x 1 ordinaryroad staff 2 Oct 22 21:49 f11 -> f1 -rw-r--r--@ 2 ordinaryroad staff 1290 Oct 22 21:45 f12 lrwxr-xr-x 1 ordinaryroad staff 9 Oct 22 21:49 f2 -> test.yaml lrwxr-xr-x 1 ordinaryroad staff 9 Oct 22 21:49 f3 -> test.yaml -rw-r--r--@ 2 ordinaryroad staff 1290 Oct 22 21:45 test.yaml ```
评论