OR博客
给View设置disable的同时保持文字颜色不变
OrdinaryRoad
创建于:2020-08-21 11:50:26
0
24
106
0
给View设置disable的同时保持文字颜色不变
# 我的需求以及遇到的问题 详情页面和编辑页面使用同一个布局文件,其中有EditText,当查看的时候EditText不应该能够点击唤起输入法,用disable方法的话文字颜色会明显变灰。我的需求是保持文字颜色不变的同时,“禁用”EditText。 # 我的解决方法,以EditText为例 **注:如果要“禁用”CheckBox的话,操作基本一样** 效果:无法点击,无法选中,长按无反应,而且文字颜色仍然不变 ## 代码方式 ``` fun disableEditText(editText: TextInputEditText) { editText.isFocusable = false editText.isLongClickable = false editText.isClickable = false editText.isFocusableInTouchMode = false editText.setTextIsSelectable(false) editText.setSelectAllOnFocus(false) editText.isCursorVisible = false editText.setSelectAllOnFocus(false) } ``` ## XML方式 ``` android:clickable="false" android:cursorVisible="false" android:focusable="false" android:focusableInTouchMode="false" android:longClickable="false" android:selectAllOnFocus="false" android:textIsSelectable="false" ```
评论
楼主暂时不想被别人评论哦~